2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

på Hotel Nyborg Strand

Østersøvej 2, 5800 Nyborg 

onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00

      Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2019 0g 2020 til godkendelse.
 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
 5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jf. vedtægternes § 2. Bestyrelsen foreslår 60 år og hcp 25
 6. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. Der er ingen forslag fra medlemmerne

Bestyrelsen forslår ændringer i vedtægterne jf. Vedhæftede forslag         

 1. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Dam som formand.
 2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Jørgen Jespersen og Lars Hermansen. Begge er villige til genvalg. Nyvalg af bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår Kurt Dybdahl Kristensen
 3. Valg af revisor. Peter Schak Larsen er villig til genvalg.
 4. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.
 5. Eventuelt

         Inden generalforsamlingen vil foreningens nye medlemmer blive præsenteret.

 På bestyrelsens vegne

 Jørgen Jespersen

Sekretær

                Vedtægter

§1.   Navn og formål:

 

Klubbens navn er Old Boys Golfklub.

Klubben har hjemsted og adresse hos Formanden Sekretæren

Klubben har som formål:

-at give medlemmerne lejlighed til sportslig kappestrid og kammeratligt samvær gennem afholdelse af et årligt stævne med en mesterskabsturnering og eventuelt andre matcher og sammenkomster.

-at repræsentere medlemmerne, hvor det påkræves, indenfor dansk golfsport og overfor udenlandske Old Boys golfklubber og organisationer.

 

§2 .   Klubbens medlemmer:

 

Som medlemmer kan optages mandlige golfspillere:

er fyldt 60 år inden den årlige generalforsamling,  (udgår)

- der har et handicap og en aldersgrænse som besluttet på den årlige generalforsamling,     jævnfør §5 og dagsordenens pkt. 5

- der er fuldt medlem af en af Dansk Golf Union anerkendt golfklub,

- bliver anbefalet af 2 medlemmer med mindst 3 års anciennitet i Old Boys Golfklub.

Antallet af medlemmer fastsættes af bestyrelsen, men må ikke overstige 150.

Ansøgninger om optagelse sendes til sekretæren, som udarbejder en venteliste. Bestyrelsen afgør inden den ordinære generalforsamling, hvilke ansøgere på ventelisten, der skal optages og præsenteres på generalforsamlingen. Ved denne afgørelse skal bestyrelsen blandt andet lægge vægt på, at klubbens medlemmer repræsenterer flest mulige danske golfklubber, og at der højst bør være 15 medlemmer fra samme golfklub.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen, såfremt alle i bestyrelsen stemmer herfor, eller ved flertalsbeslutning påden ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer kan deltage i klubbens generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for klubbens forpligtigelser.

 

§3.     Regnskab, kontingent og indskud.

 

Klubbens regnskabs-kontingent år er kalenderåret.

Regnskab føres af klubbens kasserer og skal inden generalforsamlingen være revideret af klubbens revisor.

Klubbens medlemmer betaler et årligt kontingent, som for det kommende år fastsættes på den årlige generalforsamling.

Ved optagelse betales årets kontingent samt indskud, hvis størrelse hvert år fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent betales inden 1.marts. Undladelse heraf betragtes som udmeldelse, idet bestyrelsen dog kan dispensere herfra.

 

§4.    Bestyrelsen. 

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5-6 medlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen således, at der hvert år afgår 1, respektive 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, der underskrives af bestyrelsen.

Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles kassereren bankfuldmagt.

 Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig indtil næste ordinære generalforsamling.

 

§5.     Generalforsamlinger. 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med årets stævne. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved brev eller elektronisk post til hvert medlem med mindst 14 dages varsel eller ved annonce i Dansk Golf Unions officielle blad og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
 5. Beslutning om alders og handicapbegrænsning for nye medlemmer. Jf. vedtægternes § 2.
 6. Forslag fra medlemmerne og bestyrelse. 
 7. Valg af formand. 
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 9. Valg af revisor. 
 10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.
 11. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer skriftligt og begrundet kræver det. Indkaldelsen skal ske ved brev eller elektronisk post til hvert medlem, og generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget.

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af generalfor samlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller være klubbens revisor, men skal være medlem af klubben.

Med undtagelse af bestemmelserne i §6 træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflertal.

Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§6.       Klubbens opløsning.

Forslag til klubbens opløsning skal forelægges på en generalforsamling og kræver tilslutning fra

mindst 2/3 af samtlige medlemmer.

Opnås ikke tilstrækkelig majoritet, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Ved opløsning tilfalder klubbens formue Dansk Golf Union til gavn for Unionens seniorarbejde.

 

  Vedtaget på klubbens generalforsamling den 14. juni 2011 og revideret 14. juni 2016

 

Referat af Generalforsamling 2021.

 Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Nyborg Strand i Old Boys Golfklub.  

Den fungerende formand Jesper Dam, bød velkommen.

Jesper Dam oplyste, at den hidtil værende formand Otto Bisgaard var død og der blev afholdt et minuts stående mindehøjtidlighed. 

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden:

1. Valg af dirigent.

   Formanden foreslog, at Ulrik Andersen-Alstrup blev valgt til

   dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten

   konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

   og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning.

Den fungerende formand Jesper Dam gennemgik kortfattet bestyrelsens beretning.

   Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens

   beretning. Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

   Det reviderede regnskab for 2019 og 2020 blev aflagt af kassereren

   Poul Sørensen, der redegjorde nærmere for årenes poster herunder

   overskud for 2019 på kr. 3.188,00 og overskud for 2020 på kr.    

   61.111,00 og en egenkapital ultimo på kr. 134.747,33. Poul 

   Sørensen oplyste, at egenkapitalen var usædvanlig høj som følge

   af, at der i 2020 ikke var afholdt stævne. Udgifterne i 2021 måtte 

   derfor forventes at reducere egenkapitalen væsentlig.

   Regnskabet blev godkendt med alle stemmer. 

4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud

   for det kommende år.

   Kassereren orienterede om budget for 2021. Kontingent for 2021

   blev foreslået til kr. 500,00.  Indskuddet kr. 500,00

   fastsættes uændret.  

   Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye

   medlemmer.

   Bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år

   og at handicapgrænsen forhøjes til 25, som følge af de nye

   handicap regler.

   Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

   Der er ikke fremkommet forslag fra medlemmerne.

   Bestyrelsen foreslog følgende ændringer af vedtægterne i henhold

   til det fremsendte forslag:

   I § 1 ændres klubbens hjemsted og adresse til sekretæren.

   Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

   I § 2 udgår ” er fyldt 60 år inden den årlige generalforsamling”

   Hvilket blev enstemmigt vedtaget.

   De samlede nye vedtægter blev herefter enstemmigt vedtaget.     

7. Valg af formand.

   Den fungerende formand, Jesper Dam, blev herefter enstemmigt

   valgt som ny formand. 

8. Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen.

   Efter tur afgik Jørgen Jespersen og Lars Hermandsen. Idet begge

   var villige til genvalg, blev de begge genvalgt. 

   Som nyvalgt bestyrelsesmedlem blev Kurt Dybdahl Kristensen

   enstemmigt valgt

9. Valg af revisor.

   Som revisor blev Peter Schak Larsen genvalgt.

10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

    Bestyrelsen indstillede, at næste års stævne finder sted i

    Nyborg i dagene 14, 15 og 16 juni 2022. 

    Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

11. Eventuelt.

    Formanden, Jesper Dam, takkede for valget. Formanden takkede

    særligt den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde under 

    corona krisen, som mange gange var blevet udført under vanskelige 

    forhold.

    Formanden udnævnte herefter Kjeld Ranum til æresmedlem af Old

    Boys Golfklub og overbragte Kjeld Ranum klubbens nål i guld.

    Kjeld Ranum takkede og talte om det varme venskab og sammenhold

    han havde nydt i klubben.

Dirigenten takkede for ro og orden og formanden takkede dirigenten.

Generalforsamlingen hævet.