2014
Stafetten gives videre fra Ib Eriksen til Kjeld Ranum

Stafetten gives videre fra Ib Eriksen til Kjeld Ranum

Overskrift

Indkaldelse til Generalforsamling 

På Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Tirsdag den 17. Juni 2014 kl. 19.00

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer. Jvf. § 2.

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer, og bestyrelsen fremsætter ingen forslag.

7. Valg af formand. Ib Eriksen ønsker at fratræde. Bestyrelsen forslår Kjeld Ranum valgt som formand.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bjarne Winther ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jørgen Jespersen, Kokkedal og Poul Sørensen, Sct. Knuds.

9. Valg af revisor.

10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

Referat af Generalforsamling

Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet i Old Boys Golfklub. 

Formanden, Ib Eriksen, bød velkommen og oplyste, at der ikke var afdøde medlemmer at mindes dette år.

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog, at Ulrik Andersen-Alstrup blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden og taget til efterretning af generalforsamlingen.

Formanden oplyste, at der stadig var venteliste til optagelse i klubben og at der er 148 medlemmer.

Formanden gennemgik sidste års vindere, som blev præsenteret.

Som afslutning til beretningen takkede den afgående formand for det gode samarbejde med Sct. Knuds Golfklub, særlig Margit, bestyrelsen og alle medlemmerne.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab for 2013 blev aflagt af kassereren, Kjeld Ranum, der redegjorde nærmere for årets overskud på 2.727,00 kr. Regnskabet blev godkendt med alle stemmer.

4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

Kassereren orienterede om budget for 2015 og foreslog, at kontingentet blev forhøjet til kr. 600,00 kr., idet klubben i 2015 skal afholde 75 års jubilæum. Budgettet for 2016 og fremover vil der blive taget stilling til på næste års generalforsamling.  Indskuddet fastsættes uændret.  Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer.

Bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år, og at handicapgrænsen fortsat skal være 23,7. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Der forelå ingen forslag. 

7. Valg af formand.

Bestyrelsen indstiller valg af Kjeld Ranum, hvilket blev enstemmigt vedtaget med akklamation.

8. Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller valg af Jørgen Jespersen, Kokkedal og Poul Sørensen, Sct. Knuds, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

9. Valg af revisor.

Som revisor blev Peter Schak Larsen enstemmigt genvalgt.

10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

Bestyrelsen indstillede, at næste års stævne finder sted i Nyborg i dagene 9, 10. og 11. juni 2013. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

11.   Eventuelt.

Den afgående formand Ib Eriksen takkede endnu engang alle for det gode samarbejde og udtrykte den store glæde og fornøjelse det havde været, at være formand. Han gav nu tøjlerne videre til Kjeld Ranum, som han bad alle om at tage godt imod.

Kjeld Ranum takkede for den tillid, der var vist ham ved valget og oplyste, at han ikke havde planer om de store forandringer, idet han kendte til medlemmernes store tilfredshed med de nuværende ordninger. Men man kender ikke fremtiden og der ville blive taget hensyn til nye tider.

Kjeld Ranum sluttede med en stor tak til Ib Eriksen for hans fremragende ledelse af klubben gennem 8 år, en tak der blev fulgt op af stående ovationer.

Generalforsamlingen hævet.

____________________                    __________________

Ulrik Andersen-Alstrup, sign.             Kjeld Ranum, sign.

Dirigent                                               

Pauli Seerup fra Næstved Golfklub får overrakt Guldnålen

Årets nye medlemmer modtager nål og slips

Dirigenten har helt styr på forsamlingen